• 180430-ca-banner.png
  • 180430-ch-banner.png
  • 180430-nec-banner.png

董事總理會

29( 2020-2021 )總理會芳名

 

                                   

 
 

主席

 
 

鍾孟齊先生BBS,MH

 
     

第一副主席

 

第二副主席

方志基先生   鄺國威先生MH
     
 

副主席

 

鮑誠業先生 (兼司庫)

 

王柏源博士BH GSA

鄺陳楚卿女士(兼秘書)

 

劉鳳翔先生(兼稽核)

陳健文先生

 

楊枝業先生

陳超傑先生

 

梁金塘先生

鄧榮林律師

   
     
 

 總理

 

潘瑞亨先生 

 

金兆輝先生

黃容先生 

 

黎金好女士

甘琨禮先生

 

魏炳輝先生

周昌國先生

 

郭黃後至女士

楊劍青先生

 

史柏權先生

葉榮鉅先生BBS

 

何婉斯女士

温月玲女士

 

羅麗君女士

温艷芳女士

 

何智財先生

黃麗華女士

 

梁嘉讚博士

葉少康先生

 

杜千送先生

王仲衡先生

 

夏德建先生

盧少心女士

 

黃林杞先生

何麗安先生

 

 

     

永遠董事

蕭司徒潔女士MBE,JP

 

蘇東霖先生

羅鎮良先生

 

王柏源博士BH,GSA

鄺國威先生MH

 

葉永成先生SBS,BBS,MH,JP

吳家耀先生

 

何麗安先生

梁金塘先生

 

鄧榮林律師

梁嘉讚博士

 

葉少康先生

杜千送先生

 

     
 

當年董事

(長洲鄉事委員會主席,副主席)

 

翁志明區議員BBS, MH

 

孔憲禮先生

陳超傑先生

   
     

顧問

梁乃江教授SBS, BBS,JP

 

李祖曠醫生

翟紹唐資深大律師SBS, JP

 

張世華律師

姚瀛偉會計師

 

何麗全先生

金兆池工料測量師

 

黃銘偟測量師

林靄明建築師

 

黃江天博士JP

鄺國鑑先生MH,JP

 

張溢昌工程師

姚仰龍榮譽輔警總監PDSM PMSM

 

李恒輝醫生